การกำหนดเลขทะเบียนโรงงานใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย Industry 4.0

การกำหนดเลขทะเบียนโรงงานใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย Industry 4.0 ซึ่งกรมโรงงานอุตสาหกรรมประสงค์ที่จะให้เลขทะเบียนโรงงานของแต่ละหน่วยงานเป็นแบบสากล มีมาตรฐานเดียวกัน เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานเพื่อก้าวสู่เศรษฐกิจยุคดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยกำหนดเลขทะเบียนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมทั้งสิ้นจำนวน 14 หลัก ประกอบด้วยเลข 6 กลุ่มดังนี้ “ABCCDDDDDEEEEF”


กลุ่ม A
: เป็นเลข 1 หลัก หมายถึง หน่วยงานที่ออกใบอนุญาตประกอบอุตสาหกรรม เช่น กรมโรงงานอุตสาหกรรม (เลข 1), สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด(หมายเลข 2), การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(หมายเลข7)

กลุ่ม B : เป็นเลข 1 หลัก แสดงที่ตั้งโรงงาน เช่น โรงงานนอกเขตนิคม(หมายเลข 0), โรงงานในเขตนิคมอุตสาหกรรม(หมายเลข2 – 3)

กลุ่ม C : เป็นเลข 2 หลัก แสดงถึงรหัสพื้นที่ เช่น จังหวัด เขตประกอบการ นิคมอุตสาหกรรม ตามแต่กรณี

กลุ่ม D : เป็นเลข 5 หลัก แสดงถึงลำดับที่ของโรงงาน ในปี พ.ศ. ที่ออกเลขทะเบียนโรงงาน เช่น 00001

กลุ่ม E : เป็นเลข 4 หลัก แสดงถึงปี พ.ศ. ที่ออกเลขทะเบียนโรงงาน เช่น 2563

กลุ่ม F : เป็นเลข 1 หลัก แสดงตัวเลขตรวจสอบความถูกต้องของเลข 13 หลักแรก

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

ใส่ความเห็น

ONE MORE LINK CO.,LTD.”รับกำจัดกากอุตสาหกรรม,Confined Space,Monitoring Well

CONTACT US
SUBSCRIBE TO ONE MORE LINK VIA EMAIL